2019 ACR Points Tracker

points tracker title picture


2019 ACR Points Totals

ACR Member
2019 ACR Class
Points Total
Rod Holt
(blank)
270
Adrian Little
Class D
248
Joel Goldstein
Class D
118
Hunter Bennett
Class D
47


Small C7 Logo Hunter Bennett

2019 ACR Class: Class D
2019 Arizona Corvette Racing Points Tracker:

Event Best Time Place Event Points Bonus Points Total Points
ProAuto_INDE_May_25th_26th 1:49.020 2nd 37 10 47

2019 Total Points: 47

Small C7 Logo Adrian Little

2019 ACR Class: Class D
2019 Arizona Corvette Racing Points Tracker:

Event Best Time Place Event Points Bonus Points Total Points
ProAuto_INDE_May_25th_26th 01:53.739 1st 40 1 41
ProAuto_INDE_May_25th_26th 1:42:865 1st 40   40
ProAuto_WHP_Main_Apr_13th_14th 1:11:941 1st 40 1 41
ProAuto_AMP_Mar_16th_17th 1:44:180 1st 40 1 41
ProAuto_WHP_West_Feb_16th_17th 1:02:223 1st 40 1 41
ProAuto_INDE_Aug_31st_1st 1:53.310 1st 40 1 41
ProAuto_WHP_Mondo_Nov_29th_1st 2:03:538 1st   1 1
ProAuto_WHP_West_Nov_2nd_3rd 01:02.087 1st   1 1
ProAuto_WHP_East_Oct_5th_6th 59:671 1st   1 1
ProAuto_INDE_Aug_31st_1st 1:44:545 1st      

2019 Total Points: 248

Small C7 Logo Joel Goldstein

2019 ACR Class: Class D
2019 Arizona Corvette Racing Points Tracker:

Event Best Time Place Event Points Bonus Points Total Points
ProAuto_WHP_East_Jan_19th_20th 1:02.6 1st 40 1 41
ProAuto_WHP_West_Nov_2nd_3rd 1:07.2 1st 40 1 41
ProAuto_WHP_Mondo_Nov_29th_1st 2:15.6 3rd 35 1 36

2019 Total Points: 118

Small C7 Logo Rod Holt

2019 ACR Class: (blank)
2019 Arizona Corvette Racing Points Tracker:

Event Best Time Place Event Points Bonus Points Total Points
NASA_CVR_Feb_16th_17th     30   30
NASA_CVR_Feb_16th_17th     30   30
NASA_WHP_East_May_18th_19th     30   30
NASA_Bond_Loop_Mar_23rd_24th     30   30
ProAuto_WHP_Main_Apr_13th_14th     30   30
NASA_AMP_Oct_12th_13th     30   30
ProAuto_WHP_Mondo_Nov_29th_1st     30   30
NASA_WHP_East_Dec_7th_8th     30   30
      30   30

2019 Total Points: 270